Category Archives: Văn bản luật

Nghị định 71/2010/NĐ-CP Hướng dẫn Luật nhà ở

—CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Thông tư 220/2010/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...

Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...

Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...

Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...